กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Font Size เล็ก ปกติ ใหญ่ W3C
  Asean Brunei Cambodia Indonesia Lao Malasia Myanmar Philippines Singapore Thailand Vietnam  
  อาเซียนภาคการเกษตร
 
สู่ความเป็นประชาคมอาเซียนภาคการเกษตร >> การเตรียมความพร้อมของภาคการเกษตร
ด้านการเกษตร


ด้านพืช
กรมวิชาการเกษตร
          ภายใต้กรอบอาเซียน กรมฯ มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาให้ตรงตามมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชการตรวจวิเคราะห์รับรองคุณภาพ มีความร่วมมือด้านการวิจัยการผลิต การใช้ระบบ GAP เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร ประสานกับประเทศสมาชิกอาเซียนในการจัดทำมาตรฐานสินค้าพืชสวน มีบทบาทใน Sectoral Working Group on Crops, Expert Working Group เสนอค่า Manimum Residue Limits (MRLs), Expert Working Group on Harmonization of Phytosanitary Measures among ASEAN Countries, Good Agricultural Practices, Standards for Horticultural Produce, ASEAN Trade in Goods Agreement โดยเฉพาะ Protocol 8 (SPS) เป็นต้น อีกทั้งมีการจัดสัมมนาเตรียมความพร้อมให้แก่นักวิจัยและพัฒนา การจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญด้าน GAP ระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และที่สำคัญมีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อทบทวนกฏหมายเกี่ยวกับการควบคุม การผลิตพืช ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ ทั้งหมด 6 ฉับบ เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการค้า
 
ด้านปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์
          กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการภายใต้กรอบ ASEAN Sectoral Working Group on Livestock (ASWGL) และการดำเนินการ่วมกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้แก่ การจัดทำวัคซียนโรคสัตว์ การตรวจรับรองสถานที่ผลิตวัคซีนสำหรับปศุสัตว์ในอาเซียน ซึ่งขณะนี้มีประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียที่ได้รับการรับรอง การจัดทำมาตรฐาน กฏระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้าปศุสัตว์ อาทิ มาตรฐานฟาร์มเลี้ยง มาตรฐานโรงฆ่า มาตรฐานโรงงานแปรรูป ความร่วมมือในการควบคุมโรคระบาดสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนในอาเซียน โดยการจัดตั้งกองทุนสุขภาพสัตว์อาเซียน ซึ่งมีงบประมาณประมาณ 1 ล้านเหรียญสหรัฐ ระบบข้อมูลโรคระบาดสัตว์ในอาเซียน การจัดตั้งห้องปฏิบัติการอ้างอิงของอาเซียนสำหรับโรคระบาดท่ำคัญ เช่น โรค FMD โรคไข้หวัดนก เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือในภูมิภาคที่จะกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นโรคระบาดสัตว์สู่คนที่สำคัญ ให้หมดไปในปี 2020 ร่วมมือกับกรมควบคุมโรค (กระทรวงสาธารณสุข) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ในการกำจัดควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน และการฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรกรมปศุสัตว์เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ฯลฯ
 
ด้านประมง
กรมประมง
          กรมประมงมีการดำเนินการภายในกรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน อาทิ ตั้งกลุ่มอาเซียนภายในกองประมงต่างประเทศ และมีการตั้งคณะกรรมการเตรียมการรองรับภาคการประมงสู่ประชาชนคมอาเซียน จัดสัมมนาประชาคมอาเซียนกับการประมงไทย การศึกษาผลกระทบการเปิดเสรีอาเซียนสาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจรับงานจาก TDRI งวดสุดท้าย เป็นต้น
          นอกจากนี้ กรมประมงยังมีการดำเนินการร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติในการปรับประสานกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าประมง การดำเนินการร่วมกับศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการจัดทำข้อมติและแผนปฏบัติการ เรื่อง การประมงอย่างยั่งยืนเพื่อ ความมั่นคงทางอาหารในทศวรรษหน้า (Resolution and Plan of Action on Sustainable Fisheries for Food Security for the ASEAN Region towards 2020) ภายใต้คณะทำงานประมงอาเซียนซึ่งสิงคโปร์เป็น Lead Country ได้จัดทำคู่มือ HACCP Guide เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ประกอบการภายในอาเซียนตั้งแต่ปี 2551 การจัดทำมาตรฐานการเพาะเลี้ยงกุ้งอาเซียน ปี 2552 การส่งเสริมการต่อต้านการประมงที่ผิดกฏมาย (IUU Fishing) ฯลฯ
 
ด้านสหกรณ์การเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
          กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ดำเนินการตามแผนงานแห่งชาติการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อาทิ การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์อาเซียนเพื่อการพัฒนาสหกรณ์การเกษตร (ACEDAC) ครั้งที่ 19 และการประชุมคณะทำงานด้านสหกรณ์การเกษตร (ASWGAC) ครั้งที่ 14 พร้อมกับมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Establishment of Pilot Project on Marketing Networking Linkage of Rice in ASEAN ระหว่างวันที่ 24 – 29 มิถุนายน 2554 นอกจากนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็น Lead Country ในการจัดทำเว็บไซต์ระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสหกรณ์การเกษตร กลุ่มสตรีและเยาวชนเกษตรกร สินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตรที่แต่ละประเทศมีศักยภาพ ในส่วนการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดฝึกอบรมข้าราชการ การสัมมนาเตรียมความพร้อมข้าราชการสู่การเป็นประชาคมอาเซียนเป็นต้น
 
ด้านการส่งเสริมและฝึกอบรมด้านการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
          กิจกรรมความร่วมมือเกี่ยวกับอาเซียนของกรมฯ ได้แก่การจัดอบรมเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน ให้ความรู้ด้านการพัฒนาอาหารฮาลาล มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ฯลฯ มีการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร โดยผ่านโครงการต่าง ๆ ภายใต้ความร่วมมือ FAO และ GMS โครงการศึกษาวิจัยและถ่ายโอนเทคโนโลยีการผลิต การจัดอบรม Integrated Pest Management ในสินค้าพืชผักให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมด้านการตลาดและการเจรจาธุรกิจ ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้บริหารและข้าราชการในส่วนกลางและท้องถิ่น การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของราชการ การจัดทำแผ่นพับและโปสเตอร์ เป็นต้น
 
ด้านความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา
กรมวิชาการเกษตร
          ภายใต้กรอบอาเซียน กรมฯ มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาให้ตรงตามมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชการตรวจวิเคราะห์รับรองคุณภาพ มีความร่วมมือด้านการวิจัยการผลิต การใช้ระบบ GAP เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร ประสานกับประเทศสมาชิกอาเซียนในการจัดทำมาตรฐานสินค้าพืชสวน มีบทบาทใน Sectoral Working Group on Crops, Expert Working Group เสนอค่า Manimum Residue Limits (MRLs), Expert Working Group on Harmonization of Phytosanitary Measures among ASEAN Countries, Good Agricultural Practices, Standards for Horticultural Produce, ASEAN Trade in Goods Agreement โดยเฉพาะ Protocol 8 (SPS) เป็นต้น อีกทั้งมีการจัดสัมมนาเตรียมความพร้อมให้แก่นักวิจัยและพัฒนา การจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญด้าน GAP ระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และที่สำคัญมีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อทบทวนกฏหมายเกี่ยวกับการควบคุม การผลิตพืช ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ ทั้งหมด 6 ฉับบ เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการค้า
 
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th
Webstats4U - Free web site statistics