กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Font Size เล็ก ปกติ ใหญ่ W3C
  Asean Brunei Cambodia Indonesia Lao Malasia Myanmar Philippines Singapore Thailand Vietnam  
  อาเซียนภาคการเกษตร
 
สู่ความเป็นประชาคมอาเซียนภาคการเกษตร >> ข้อมูลพื้นฐานอาเซียน
ยุทธศาสตร์


ยุทธศาสตร์ของอาเซียน
          ปฏิญญาชะอำ หัวหินว่าด้วยแผนงานสำหรับประชาคมอาเซียน ค.ศ 2009 – 2015 ที่ลงนามโดยผู้นำอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2552 เน้นย้ำถึงพันธกรณีในการเร่งรัดการจัดการตั้งประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจและประชาคมสังคมและวัฒนธรรม โดยทั้ง 3 เสา มีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด และช่วยส่งเสริมเป้าหมายการมีสันติภาพ ความมั่นคง และมั่งคั่งอย่างยั่งยืนของภูมิภาค รวมทั้งการลดช่องว่างด้านการพัฒนา เพื่อให้รัฐสมาชิกได้รับผลประโยชน์จากการรวมตัวกันของอาเซียนอย่างแท้จริง โดยดำเนินการผ่านข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวกันของอาเซียน และกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคอื่นๆ ปฏิญญานี้มีสาระสำคัญ คือ
  1. ตกลงว่าแผนการจัดตั้งประชาคม (Blueprint) ทั้ง 3 แผนงาน คือแผนการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community Blueprint-APSC Blueprint) แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint – ASCC Blueprint) รวมทั้งข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน ระยะที 2 (Initiative for ASEAN Integration (IAI) Strategic Framework and IAI Workplan 2 (2009-2015) ถือเป็นแผนงานสำหรับประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2009 – 2015
  2. ความตกลงด้วยว่าแผนงานสำหรับประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2009 – 2015 จะเป็นเอกสารแทนแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ (Vientiane Action Programme)
  3. มอบหมายให้รัฐมนตรีกรอบความร่วมมือรายสาขาที่เกี่ยวข้อง และเลขาธิการอาเซียนเป็นผู้ปฏิบัติตามปฏิญญานี้ รวมทั้งติดตามการดำเนินการตามพันธกรณี โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียน และรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานให้ทราบอย่างสม่ำเสมอโดยผ่านคณะมนตรีประชาคมอาเซียน
  4. มอบหมายให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและเลขาธิการอาเซียนระดมเงินทุนจากรัฐสมาชิก ประเทศคู่เจรจาประเทศคู่เจรจาเฉพาะสาขา และหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของอาเซียน เพื่อปฏิบัติตามปฏิญญานี้ ส่งเสริมให้ประชาชนอาเซียนมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการรวมตัวของอาเซียน และกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน
 
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th
Webstats4U - Free web site statistics